Anasayfa  |   İletişim  | EN
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ

 

ZORUNLU DERSLER

 

INM511 [3 0 3 7.5]

MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ

Birinci mertebe adi diferansiyel denklemler, Matrisler ve lineer denklem takımları, Mertebe indirgeme teknikleri, Vektör uzayları, Lineer bağımlılık, Baz, Boyut, Altuzay, Özdeğerler ve Özvektörler, Diyagonalleştirme, Üçgenleştirme, Sabit katsayılı yüksek mertebeden lineer diferansiyel denklemler, Matris fonksiyonları, Matris, Üstel Fonksiyonlar, Değişken katsayılı yüksek mertebeden lineer diferansiyel denklemler, Seri çözümleri, Karmaşık değişkenler, Çizgisel integraller, Laplace ve Fourier dönüşümleri.

 

INM502 [0 0 0 7.5]

SEMİNER

Bilimsel yöntem, bilimsel bilgi ve yaratıcılık, Bilim tarihine kısa bakış, bilimsel ve yenilikçi gelişmeler Bilimsel araştırma sürecine ilişkin temel bilgiler, Bilim, araştırma ve yayın etiği, Araştırma projesi alanları ve proje hazırlama süreci; Araştırma projesi örnekleri ve yazımı; Proje yazım teknikleri, Öğrenci sunumları.

 

SEÇMELİ DERSLER

 

INM571 [3 0 3 7.5]

İLERİ YAPI STATİĞİ

Yapı malzemelerinin gerilme-şekildeğiştirme özellikleri ve bünye bağıntıları, yapı sistemlerinin hesap esasları, malzeme bakımından lineer olmayan sistemler, lineer olmayan şekildeğiştirmelerin yayılı olması hali, lineerleştirme teknikleri, lineer olmayan şekildeğiştirmelerin yayılı olmaması hali, plastik mafsal kavramı, limit yük hesabı, Açı Yöntemi, geometri değişimi bakımından lineer olmayan sistemler, II. Mertebe teorisi, burkulma yüklerinin hesabı, tesir çizgilerinin çizimi.

 

INM572 [3 0 3 7.5]

YAPI SİSTEMLERİN LİNEER OLMAYAN ANALİZİ

Yapı sistemlerinin lineerliğini bozan etkenler, lineer olmayan teori, malzeme ve geometri değişimleri bakımından lineer olmayan çubuk sistemlerin modellenmesi, analizi ve tasarım yöntemleri, elastoplastik teori, plastik kesit kavramı ve uygulamaları, ikinci mertebe ve sonlu deplasman teorileri, stabilite ve burkulma, performansa dayalı tasarım, lineer olmayan statik analiz (Pushover analizi), bilgisayar yazılımları ve uygulamalar, lineer olmayan dinamik analize giriş.

 

INM573 [3 0 3 7.5]

YAPI SİSTEMLERİNİN HESABINDA MATRİS YÖNTEMLERİ

Çubuk elemanlarda rijitlik ve yükleme matrisleri, matris yerdeğiştirme yöntemi, yöntemin iki ve üç boyutlu çerçeve sistemlere uygulanması, sürekli ortam parçalarında rijitlik ve yükleme matrisleri, malzeme ve geometri değişimi bakımından doğrusal olmayan sistemler, yöntemin yapı sistemlerinin dinamik analizine uygulanması, matris kuvvet yöntemi.

 

INM575 [3 0 3 7.5]

İLERİ YAPI DİNAMİĞİ

Dinamik yükler, taşıyıcı sistemlerin dinamik özellikleri, ayrık kütleli sistemler, tek serbestlik dereceli sistemin serbest titreşimi, sönümlü titreşim, harmonik yük, titreşim yalıtımı, periyodik yükleme, genel yükleme türü, genelleştirilmiş tek serbestlik dereceli sistem, Rayleigh yöntemi, çok serbestlik dereceli sistem, hareket denklemleri, serbest titreşim, ortogonallik koşulları, dinamik davranış, mod şekilleri, zorlanmış titreşim, mod birleştirme yöntemi, mod şekillerinin ve serbest titreşim frekanslarının bulunmasında sayısal yöntemler, Rayleigh yöntemi, yayılı parametreli sistemler, hareket denklemi, boyuna, kayma ve eğilme titreşimleri, deprem etkisindeki tek serbestlik dereceli sistem, spektrum kavramı, deprem etkisindeki çok serbestlik dereceli sistem, modal birleştirme yöntemi, sayısal yöntemler.

 

INM576 [3 0 3 7.5]

YAPISAL DEPREM MÜHENDİSLİĞİ

Depremin oluşumu, spektrum kavramı, çok serbestlik dereceli sistem, deprem davranışında mod birleştirme yöntemi, depreme dayanıklı yapı tasarımı, deprem yönetmeliklerinin ana felsefesi ve esasları, yönetmeliklerde deprem kuvvetleri ve boyutlandırma ölçütleri, deprem davranışının belirlenmesinde spektra çözümleme ve basitleştirmiş yaklaşımlar, deprem etkisindeki betonarme yapı elemanlarının davranışı, plastik mafsal kavramı, boyutlandırmada kapasite ilkesi, depreme dayanıklı yapı tasarımı, depreme karşı güvenlik, sınır durumlar, yapıların genel davranışı, yapısal düzensizlikler, tasarım spektrumu, elastik deprem yükünün belirlenmesi, deprem yükü etkisi, ivme spektrumu, taşıyıcı sistemin sünekliği, eşdeğer hesap yükü yöntemi, mod birleştirme yöntemleri, yapı sistemleri, betonarme yapılar için kurallar, kat yerdeğiştirmeleri, temel ayırıcı sistemlerin tasarımı, istinat duvarları.

 

 

 

INM581 [3 0 3 7.5]

BETONARME YAPILARDA TASARIM YÖNTEMLERİ

TS500 deki tasarım yönteminin genel kabullerinin özetlenmesi, Eurocode 2 deki tasarım yöntemleri, yapısal güvenlik, yükler, kullanım ve taşıma gücü durumu, dayanıklık sınıfları, beton ve donatının mekanik özellikleri, taşıyıcı sistem kesit tesirlerinin belirlenmesi, eğilme momenti-eğrilik bağıntısı, süneklik, plastik mafsal kavramı, eğilme momentinin yeniden dağılımı, betonarme çerçevede statik itme, eğilme momenti altındaki kesit, eğilme momenti-normal kuvvet etkisi, kesme kuvveti etkisi, burulma momenti etkisi, zımbalama, döşemeler, döşemelerde akma çizgileri yöntemi, döşemelerde şerit yöntemi, narin kolonlar, donatı düzenleme.

 

INM582 [3 0 3 7.5]

PREFABRİKE YAPILARIN TASARIMI

Giriş, prefabrike inşaatın üstünlük ve sakıncaları, Prefabrike inşaatın anlam ve amacı, Tanımlar, Malzeme ve yükler, Tasarım esasları, Prefabrike elemanlar, Birleşim bölgeleri, Çubuk eleman birleşimleri, Taşıyıcı sistemler; çerçeve sistemler, büyük panolu sistemler, kompozit sistemler, Panoların oluşturulması, Panolar arası kayma ve basınç birleşimleri, Birleşim bölgesi deneyleri, Taşıyıcı elemanların tasarımı, Taşıyıcı olmayan elemanlar, Diyafram etkisi, döşeme sistemlerinin analizi, Prefabrike sistem ve elemanların statik ve dinamik hesabı, boyutlandırma, Ek ve birleşim hesabı, Birleşim bölgesi deneyleri, Depreme dayanıklı prefabrike binaların hesap ve konstrüksiyon esasları, Prefabrike sanayi ve konut yapılarının tasarımı, Prefabrike köprü elemanları, değişik prefabrike sistemlerin tasarımı, Konstrüksiyon prensipleri, Prefabrike yapılarda gözlenen hasarlar, onarım ve güçlendirme, Prefabrike inşaatta imalat, kontrol ve deneyler, montaj ve toleranslar.

 

INM583 [3 0 3 7.5]

ÖNGERİLMELİ BETONARME YAPILAR

Genel kavramlar, malzeme, Öngerilmeli beton hakkında özet bilgiler, Önçekmeli ve ard çekmeli sistemler, Gerilme kayıpları, Öngerilmeli taşıyıcı sistem sınıfları, Çatlamış durumda beton ve çelik gerilmelerinin hesabı, -Kesit kontrolü, -Çatlamış durumda boyutlandırma, Rötre ve sünme etkileri, Kompozit kirişler, Kompozit kesitlerin hesap esasları, Yükleme safhaları, Düşey ve yatay kayma güvenliği, Öngerilmeli basınç ve çekme elemanları, -Sürekli kirişler, çerçeveler ve döşemeler, Öngerilmeli betonarme silindirik tanklar, Öngerilmeli prefabrike sistemler, elemanlar ve birleşimler, Öngerilmeli betonarme yapıların sismik tasarımı, Öngerilmeli kirişlerin ankraj ve mesnet bölgeleri, Öngerilmeli hiperstatik sistemler, Öngerilmeli döşeme sistemlerinin analizi, Öngerilmeli köprü kirişleri, Öngerilmeli askılı sistemler, -Prefabrike eleman ve birleşimlerde öngerilme kullanımı, Çatlak kontrolü ve konstrüktif kurallar, Öngerilmeli köprü kirişlerinde hasarlar ve onarımı, Sayısal uygulamalar.

 

 

INM585 [3 0 3 7.5]

ÇELİK ENDÜSTRİ YAPILARI

Çerçevelerde rijit köşe birleşimleri: Kaynaklı doğrudan birleşimli ve kaynaklı enine levhalı rijit köşe birleşimleri, Bulonlu rijit köşe birleşimleri, Çelik hal yapıları: Genel bilgi, statik yapı, taşıma vasıtaları, özel amaçlı haller, duvar oluşturulması, çatı ilaveleri, Çelik karkas yapılar: Genel bilgi, statik yapı ve hesap esasları, stabilite kontrolleri, R ve petek kirişlerde konstrüksiyon ve hesap esasları, Krenler: Yönetmelikler, raylar, kren kirişleri, Hafif konstrüksiyonlar: Kullanma amaçları, hesap esasları,

 

INM586 [3 0 3 7.5]

İLERİ ÇELİK YAPILAR

Çelik yapı sistemlerinin hesap yöntemleri, Plastik mafsal kavramı, Plastik hesap yöntemleri, Plastik tasarıma giriş, Bulonlu ve kaynaklı birleşimler, Stabilite tasarımı, GKT ve YGKT yöntemleriyle tasarım,

 

INM587 [3 0 3 7.5]

SÜNEK ÇELİK YAPI SİSTEMLERİNİN TASARIMI

Çelik yapı malzemesinin sünek tasarım için önemli özellikleri, plastisite, histerisis, Bauschinger etkisi, kaynaklı birleşimlerin gevrekliği, yüksek ve düşük tekrarlı yorulma, malzeme modelleri, plastik davranışın sağladığı üstünlükler, kesitlerin plastik davranışı, plastik analizin sünek yapı tasarımına uygulanması, merkezi güçlendirilmiş çerçeveler, dışmerkez güçlendirilmiş çerçeveler, sünek rijit çerçevelerin yatay yükler altındaki davranışı, rijit sünek çerçevelerde kolonların tasarımı, kolon-kiriş birleşimlerinde panel bölgesi tasarımı ve davranışının modellenmesi, kolon kiriş birleşiminin davranışı, sünek tasarım yöntemi, sünek rijit çerçeve tasarımının ilkeleri, sismik limit durum yaklaşımı, sismik yük azaltma ve deplasman büyütme faktörleri, modern standardlarda sismik boyutlandırma yöntemleri, çelik kirişlerin stabilitesi ve plastik dönme kapasiteleri, çevrimsel kiriş burkulması, pasif enerji yutma sistemleri ve bunların yapı sistemlerinde kullanımı,

 

INM521 [3 0 3 7.5]

ELASTİSİTE TEORİSİ

Gerilme hali, şekil değiştirme hali, bünye denklemleri, elastisitenin temel denklemleri, sonlu farklar, Fourier serileri ile çözüm, deneysel elastisite, çok terimliler ile çözüm, kutupsal koordinatlarda iki boyutlu problemler varyasyonel yöntemler ile çözüm, üç boyutlu elastisitede basit problemler, burulma.

 

 

 

INM522 [3 0 3 7.5]

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ

Giriş, Genel kavramlar, Sonlu elemanlar yönteminin üstünlük ve mahzurları, Varyasyonel yaklaşım, Minimum potansiyel enerji ilkesi, Virtüel iş teoremi, Sonlu elemanın esasları, Yapı analizi problemlerinin çözümü için genel bir yaklaşım, Şekil fonksiyonları, Yöntemin yakınsaklığı için sağlanması gereken koşullar, C0 tipi süreklilik Alt sistem yaklaşımı, yüksek mertebeden şekil fonksiyonları, C1 sürekliliği olan şekil fonksiyonları, Bir, iki ve üç boyutlu elemanlar, Eksenel simetrik elemanlar, Gerilme analizi, Düzlem gerilme ve şekil değiştirme durumları, Çubuk, kiriş ve plak eleman rijitlik matrisi ve yük vektörü, Eksenel simetrik gerilme analizi, Üç boyutlu gerilme analizi, Yakınsaklık kriterleri incelenmesi, Eğrisel izoparametrik elemanlar ve sayısal integrasyon, İnce plakların eğilmesi,

 

INM523 [3 0 3 7.5]

PLAK TEORİSİ

Çubuk elemanlarda rijitlik ve yükleme matrisleri, matris yerdeğiştirme yöntemi, yöntemin iki ve üç boyutlu çerçeve sistemlere uygulanması, sürekli ortam parçalarında rijitlik ve yükleme matrisleri, malzeme ve geometri değişimi bakımından doğrusal olmayan sistemler, yöntemin yapı sistemlerinin dinamik analizine uygulanması, matris kuvvet yöntemi,

 

INM524 [3 0 3 7.5]

DENEYSEL MEKANİK

Elastisitenin temel bilgileri, Düzlem problemler, Deneysel mekaniğin ilgili teorik bilimlerin, mukavemet hesaplamalarının, tasarım-optimizasyon yöntemlerinin geliştirilmesindeki yeri, Modellerde yapılmış incelemelerde elde edilmiş verilerin gerçek yapılara transferi için benzeşim teorisinin uygulanması, Deneysel mekanikte, şekil değiştirme-gerilme durumuınun incelenmesi için kullanılan bazı metodlar ve onların uygulanma alanları: Kırılgan kaplamalar, ağ ve replik yöntemler, Moire yöntemi, Optik hassas kaplamalar, Noktasal deformasyon ölçümleri: 1) Strain-gage metodu: a) elektrik direnci vericileri ve kullanılması b) strain-gagelerin yüzeylerde gerilmelerin ölçülmesi için yerleştirilme şemaları 2) Fotoelastisite yöntemi: a) metodun fiziksel esasları b) ışığın düzlem ve dairesel polarizasyonu ve polariskop c) düzlem modelleme d) “dondurma” yöntemi ve üç boyutlu modelleme e) termal ve residüel gerilmelerin incelenmesi f) kırılma mekaniği problemleri g) dinamik problemler

 

INM541 [3 0 3 7.5]

MALZEMELERİN ŞEKİL DEĞİŞTİRME ÖZELLİKLERİ

Dayanım tükenmesine neden olan faktörler, Katı cisimlerin mekanik davranışları, İdeal cisimler ve mekanik modeller, Gerilme Hali, Maksimum kayma gerilmeleri, Şekil değiştirme hali, Viskoelastisite (Reolojik Modeller), Plastik davranış, Dislokasyonlar: Kusursuz kristalde akma dayanımı, dislokasyon türleri, dislokasyonların özellikleri, dislokasyon geometrisi, dislokasyonların etkileşmesi, Tek kristallerin mikroplastisitesi, Çok kristalli metallerin plastik şekil değiştirmesi, Metalik malzemelerde mukavemet arttırıcı işlemler, Kırılma Kriterleri, Yorulma davranışı

 

INM542 [3 0 3 7.5]

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPI MALZEMELERİ

Sürdürülebilir kalkınma ve yapı malzemeleri, yapı malzemelerinde yaşam döngüsünün belirlenmesi, yapı malzemelerinde zararlı maddeler, puzolanik yan ürünlerin bağlayıcı olarak kullanımı, yeni tür bağlayıcılı betonlar, reaktif olmayan atıklar ile beton, yapı ve hafriyat atıkları, organik polimer betonları, enerji tüketimini azaltan malzemeler, kargir yapı malzemeleri, toprak ürünü malzemeler, bağlayıcı malzemelerin durabilesi, yapı malzemelerinde nanoteknoloji

 

INM543 [3 0 3 7.5]

KOMPOZİT MALZEMELER

Kompozit malzemelerin tarihçesi ve sınıflandırlması, Bileşim-özellik ilişkileri, Parçacıklarla güçlendirilmiş kompozitler, Gevrek lif-sünek matriks kompozitleri, Matriks ve lif malzemelerinin özellikleri, Weibull analizi, Sürekli lifler ile güçlendirilmiş kompozitlerde rijidlik ve dayanım ilişkileri, Süreksiz lifli kompozitler, Lif yönlenmesinin mekanik özelliklere etkisi, Basınç gerilmeleri altında lifli kompozitler, Karışım optimizasyonu, Sünek lif-gevrek matriksli kompozitler, Tabakalı kompozitlerde gerilme-şekil değiştirme ilişkileri, ortotropik kompozitler, rijidlik ve dayanımın deneysel belirlenmesi, İki eksenli dayanım teorileri, Klasik tabakalı kompozitler teorisi,

 

INM561 [3 0 3 7.5]

DENEYSEL ZEMİN MEKANİĞİ

Bu ders zemin mekaniği laboratuvarında yapılan zemin deneylerini kapsamaktadır, Bu amaç doğrultusunda zeminin mekanik ve fiziksel özelliklerinin belirlenmesinde kullanılan deneyler anlatılacak ve öğrenciler tarafından örselenmiş ve örselenmemiş numuneler üzerinde deneyler yapılacaktır,

 

INM562 [3 0 3 7.5]

YERALTI YAPILARININ TASARIMI

Giriş, içerik, yöntem ve temel bilgiler, Dayanma yapıları, tarihçe, türler, görevleri, Toprak basınçları, çeşitli teoriler, dış yüklerin etkileri, silo basıncı, kemerlenme, Rijit dayanma yapıları, türler, imalat teknikleri, etkiyen kuvvetler, ön tasarım, imalat ile ilgili sorunlar, Donatılı zemin, donatı kavramı, donatılı zeminin mekaniği, imalat, Esnek dayanma yapıları, türleri, imalat teknikleri, etkiyen kuvvetler, hesap yöntemleri, tasarım, Ankrajlar, kullanım, hesap esasları, deneyler, Tüneller, yapım yöntemleri, destekleme kavramı, Püskürtme beton destek, çelik destek, stabilitenin ankrajlarla sağlanması, destek hesabı, İncelenen konularla ilgili uygulama örnekleri ve bunlar üzerine tartışma, Genel değerlendirme

 

INM563 [3 0 3 7.5]

ZEMİNLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ

Giriş, Temel Zemini İyileştirmesinin İnşaat Mühendisliğinde Önemi, Ders konularının tanımı, Temel zemini ve temel zemininin yeterliliği, Zemin iyileştirme yöntemleri, Temel zemininin sıkıştırılarak iyileştirilmesi, Zemin yüzünden sıkıştırma, Sıkıştırmaya uygun iş makineleri, Ön yükleme, Kum kazıkları ile iyileştirme, Zemin dondurma yöntemleri, Derin sıkıştırıcılarla iyileştirme, Dinamik konsolidasyon, Kireç ve çimento stabilizasyonu, Kum, taş ve çimento kolonları, Zemin değiş tokuşu ile iyileştirme, Zemin ve Kayalarda Enjeksiyon, Enjeksiyon malzemeleri ve Yöntemleri, Zemin Çivileri, Donatılı Zemin, Kullanıldığı Yerler ve Tasarımı, Zemin iyileştirilmesi uygulanan sahaların incelenmesi,

 

INM564 [3 0 3 7.5]

ZEMİNLERİN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ

Giriş; Zemin Yapısı ve Dokusu; Zemin Sınıflandırması ve İndeks Özellikler; Numune Alma ve Örselenme; Kompaksiyon ve Kompaksiyonu Kontrol Eden Faktörler; Zemin İçerisinde Su Akımı, Permeabilite; Konsolidasyon; Konsolidasyon Teorisi;Konsolidasyon ve Oturmalar; Zeminlerin Gerilme-Şekil Değiştirme Özellikleri; Zeminlerin Gerilme-Şekil Değiştirme Davranışları; Zeminlerin Kayma Mukavemeti Özellikleri; Zeminlerin Kayma Mukavemeti; Arazi Koşullarının Değerlendirilmesi,

 

INM565 [3 0 3 7.5]

ZEMİN DİNAMİĞİ

Depremlerin Oluşumu, Tek Serbestlik Dereceli Ve İki serbestlik Dereceli Titreşimler Zeminlerde Dalga Yayılımı, Respose Spektra, Dinamik Zemin Parametreleri, Dinamik Toprak Basınca, Dinamik Yükler Altında Killi Zeminlerin Davranışı, Sıvılaşma; Zemin Büyütmesi ve Mikro bölgeleme

 

 
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi