Anasayfa  |   İletişim  | EN
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
İç Mimarlık Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Zorunlu Dersler:

 

IMIM 501            İç Mimarlık Stüdyosu I :                                                                              (2-2) 9 AKTS

Genel ve özel yaşam alanlarının, belirlenen ilkeler doğrultusunda organizasyonu; mekânı oluşturan  tüm donanımların tasarlanması ve detaylandırılması ile malzeme ve renk analizlerinin yapılması dersin içeriğini oluşturur.

Öğrencilerin lisans eğitiminde almış olduğu temel bilgilerin, İç Mimarlık Tezli Yüksek Lisans eğitimi kapsamında değerlendirilerek özgün tasarım kimliğinin oluşturulması eğitimin başlıca hedefidir.

Proje konusu kapsamında ve aktarılan ön bilgiler doğrultusunda, farklı sunum teknikleri ile öğrencinin bilgilendirilmesi, projenin fikir aşamasından tasarım ve çizim aşamasına kadar geçirdiği evrelerin öğretilmesi, mekânı oluşturan tüm donanımların tasarlanması ve detaylandırılması dersin içeriği kapsamında derinlemesine ele alınan konulardır. Renk, malzeme etütleri ve maket uygulaması ile projenin sunuma hazırlanma disiplini öğrenciye aktarılır. Öğrencinin ilgi duyduğu alanda almış olduğu bilgileri deneyimlemesi ve üst düzeye taşıyarak tasarım becerisini geliştirmesi hedeflenmiştir.

 

IMIM 503             Özel ve Genel Mekân Donanımları ve Tasarımı:                                 (2-2)7 AKTS

Mekânların özel ya da genel olmaları,  mekânların kurgulanmasında ve donanımların mekân kurgusuna uyumları ve tasarımlarının gerçekleştirilmesinde önemli rol oynamaktadır. İşlevsellikleri doğrultusunda mekânların ve donanımların tasarım farklılıkları bu dersin ana konusudur. Kullanım amacı doğrultusunda örgütlenen  mekan; fiziksel, psikolojik, sosyal, ekonomik ve  kültürel nitelikler içerebilir. Daha da gelişmiş kavramlarla, üniversal ya da evrensel boyutları olabilir. Bütün bu mekân kavramları, Yüksek Lisans öğrencilerinin temel bilgi olarak öğrenmeleri gerekli olan kavramlardır.

 

IMIM 504             İç Mimarlık Stüdyosu II:                                                                           (2-3)9 AKTS

Geniş programlı yapılarda,  genel/ özel tüm yaşam çevrelerinin tasarımında; öğrencinin kazanmış olduğu mesleki bilgilerin, sonuç odaklı çözümünün deneyimlenmesi dersin amacını oluşturur. Mekân organizasyonunda yer alan en küçük birimden, geniş programlı tüm donanımların uygulamaya yönelik çözümleri, kullanıcı profili ve kullanım amacı doğrultusunda tüm mekânların yaşam konforuna yönelik tasarlanması hedeflenmiştir. Burada öğrencinin tasarım yapma ve geliştirme metodolojisini kullanarak danışmanlık yetisini kazanması hedeflenmiştir.

 

IMIM 506            Kültürlerarası Mekân ve Mobilya Tarihi:                                        (3-0) 7 AKTS

Tarih öncesi devirlerden Endüstri Devrimine, Endüstri Devriminden günümüze kadar geçen dönemlerin sosyal ve kültürel yaklaşımları ile biçimlenen mekânların, mekân  süsleme özelliklerinin ve mobilya stillerinin incelenmesi ve analizi dersin kapsamını oluşturur. Dersin kültürlerarası olarak ele alınmasının  amacı, mekân olgusuna etki eden sosyal faktörlerin ve yaşam  tarzlarının, mekânlar  ve mekan donanımlarına olan etkinliklerinin saptanmasıdır. Mekân donanımlarının en önemli nesneleri olan mobilyaların, tarihi geçmişlerinin öğretilmesi ile  yüksek lisans öğrencilerinin ufuklarını genişletilmesi ve bakış açılarını zenginleştirilmesi hedeflenmiştir.

 

IMIM 508             Seminer :                                                                                        (2-0)7 AKTS

Seminer; öğrencilerin tez çalışmaları kapsamında tezin tüm gelişim sürecinin, danışmanı, diğer öğretim üyeleri ve davetli konuşmacılar tarafından izlendiği ve geliştirildiği bir derstir. Başarılı sunum teknikleri incelenerek, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını teknolojik veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarılabilmesi hedeflenmektedir. Öğrenci sunumları ağırlıklı olarak tez çalışmalarını kapsamaktadır. 

 

IMIM 500             Tez                                                                               (0-0) 60 AKTS

Öğrencilerin belirlenen konu kapsamında hazırlayacakları tezinaraştırılması, tezin yazılması, teslim edilmesi ve tezin yürütücüsünün de içinde bulunacağı bir jüri önünde sunulması aşamasını kapsamaktadır.

      ________________________________

 

     Seçmeli Dersler:

 

IMIM 510           İç Mimarlık Tasarım İlkeleri ve Teorileri:                                          (3-0) 7 AKTS

İç Mimarlığın kapsamına giren tüm konuları kavrayan ve sonuç odaklı çözüm üretme yetisini kazandıran ilke ve teorilerin öğretilmesi; mekân/ kullanıcı/ tasarımcı ilişkisinde, işlevsel ve estetik değerlerin doğru ve ilkeli çözümü ile fizyolojik, psikolojik, sosyolojik konforun sağlanması hedeflenmiştir. İç mimarlıkta mekân kavramı, bölümün lisans ve yüksek lisans konularının temelini oluşturur. Bu bağlamda, mekân tasarımının teorik ve uygulamalı olarak geliştirilmesine yönelik temel ilkelerin öğretisi, yorumu ve değerlendirilmesi başlıca hedeftir.

 

IMIM 511  Mekân ve Mobilya Tasarımında Malzeme ve Uygulama Teknikleri:      (3-0) 7 AKTS

Dersin amacı; İç mimarlara, mimarlara , mobilya ve mekan ilişkisinin malzeme ve uygulama teknikleri ile nasıl daha etkin ve doğru çözülebileceğini göstermektir.

Mobilyada kullanılan malzemeleri ve uygulama tekniklerinin sınıflandırması, Mekan ve malzeme arasındaki ilişkiyi oluşturan tasarım ilkelerinin belirlenmesi, İnce yapı ve ankastre mobilya bütünlüğünü oluşturma kararlarındaki ilkelerin ortaya konması,  Tasarıma bağlı olarak verilen ergonomik ve estetik kararların doğru çözümü dersin kapsamı içinde ele alınan konulardır.

 

IMIM 512   İç Mimarlık Tasarımında Kimlik Oluşturma ve Algılama:                   (3-0) 7 AKTS

Mekânı oluşturmada algılamayı etkileyen, mekânın kimlik oluşumunda yönlendirici faktörlerin analizi, Biçimi etkileyen; malzeme, strüktür, renk, doku vb. konuların irdelenmesi dersin içeriğini oluşturur. Kullanıcının  kullanım talebi, kullanım amacı, kullanım biçiminden hareketle tasarımda algı ve kimlik oluşturma probleminin irdelenmesi dersin amacını oluşturur.

 

IMIM 513            Konut ve Endüstriyel Mutfaklarda Tasarım Prensipleri:              (3-0) 7 AKTS

Özel ve genel kullanım alanlarının işlev ve donanımları ile çok özel olan mutfak alanları; insan-ekipman, insan-çalışma alanı, insan-çevre ilişkilerinin sistemli çözümü, donanımların ilişkilendirilmesi dersin kapsamını oluşturur. Mutfak alanı ile bağlantılı mekânlar arasında sirkülasyon akışının doğru çözüm analizleri konu kapsamı içinde ele alınan konulardır.

 

IMIM 514            Endüstri Devrimi’ nden günümüze Mobilya-Mekân ilişkisi:          (3-0) 7 AKTS

Endüstri Devrimi makineleşmenin başladığı, yaşam stillerinin değiştiği, devrimsel bir dönüşüme uğradığı bir dönemdir. Endüstrileşme insanların yaşadığı mekânların da değişimi ile farklı donanımların tasarlandığı ve kullanıldığı bir olgudur. Böyle bir değişim ve dönüşüm, mekânlarda tüm donanımların ve özellikle donanım değerindeki mobilyaların birbirleri ile kullanıcıları arasında oldukça farklı iletişim ve ilişkilerinin varlığını açıklamaktadır. Bu mekân ve mobilya ilişkileri zinciri, Endüstri Devriminden günümüze her dönemde kendine özgü niteliklerini ortaya koyarak dersin öğretisini belirlemektedir.

 

IMIM 515             Mekânda Renk ve Aydınlatma:                                                        (3-0) 7 AKTS

Renk ve kullanımı öğretisi ile;  mekanın  kullanım amacı , kullanıcı profili ve talebi dogrultusunda doğru renklendirilmesi hedeflenmiştir. Tüm kullanım alanları ; Sağlık mekânları, eğitim mekânları, sosyal mekânlar, konut  vb. farklı alanlarda renklerin etkin özelliklerinin öğretilmesi, mekânın belli ilkeler doğrultusunda renklendirilmesi, renk ve ton değerlerinin mekânın fiziki yapısı ile ilişkisinin öğretilmesi hedeflenmiştir. Kullanıcı profilinin, kullanım amacının renk seçimine etkileri ve malzeme seçimi ile ilişkisinin irdelenmesi dersin kapsamı içinde ele alınan başlıca konulardır.

İç mimarlıkta,  aydınlatma tasarımının  mekân tasarımına etkisi, bu etkinin teknolojik temellerinin tanıtılması öğretilmesi ve uygulama bağlamında incelenmesi hedeflenmektedir. Ders, mekânda yapay aydınlatma teknolojileri, bilgileri ve tasarımı temeli üzerinden anlatılmaktadır.

 

IMIM 516            Evrensel Tasarım İlkeleri ve Sürdürülebilirlik olgusu:                 (3-0) 7 AKTS

Mimaride ve iç mimaride tüm kullanım alanlarının; bireyin yaşı, kullanıcının fiziki özellikleri, yeterliliği dikkate alınmadan tüm kullanıcılar tarafından kullanımının sağlanması amacı ile temel ilkelerin ve standartların irdelenmesi dersin kapsamını oluşturur. Evrensel tasarım kavramı, fiziksel özürlülük karşısındaki ayırımcılığa karşı, eşitlik ilkelerini ortaya koyan ve ortak kullanım mekânlarında ayırımcılığa meydan vermeden eşit kullanımı sağlayan prensiplerin öğretisidir. Evrensel tasarım kavramının, temel bilgi olarak, adil/eşit kullanım, kullanımda esneklik, basit ve sezgisel kullanım, anlaşılabilir bilgi edinme, hata toleransı, düşük fiziksel çaba, yaklaşım ve kullanım için boyut, alan vb. erişebilirlik ilkeleri herkes için eşit koşullu kullanımı sağlar. Tüm bu ilkelerin öğrenimi ve sürdürülebilirlik kapsamında ele alınması dersin kapsamını oluşturur.

 

IMIM 517             İç Mimarlıkta Çağdaş Yapı Donatıları:                                 (3-0) 7 AKTS

Yapı içi ve yapı dışı donatımın teknolojik gelişmelerden hareketle irdelenmesi, tavan, döşeme, duvar kaplama, aydınlatma, havalandırma sistemlerinin malzeme ve uygulama olanaklarının araştırılması dersin içeriğini oluşturur.

IMIM 518            Geleneksel Türk Konut Mimarisinde Mekân Tasarımı :            (3-0) 7 AKTS

Geleneksel evlerimizin oluşumunu etkileyen temel faktörlerin irdelenmesi, plan sistemini oluşturan bölümlerin kullanım amacı ve tasarım  ilkeleri kapsamında değerlendirilmesi dersin amacını oluşturur. Bölgesel özellikler dikkate alınarak mekânlar arası ilişkinin ve mekân yerleşim sisteminin örnek evler üzerinde anlatılması ile yapıların farklı ve ortak özellikleri irdelenir.

 

IMIM 519            Kültürlerarası Etkileşim ve Mekâna Yansıması:                                (3-0) 7 AKTS

Farklı İnsan yaşamlarının oluşturduğu kültürlerin birbirlerinden farklılıklarının ve etkileşimlerinin uluslararası düzeyde ele alınması ve irdelenmesi dersin içeriğini oluşturur. İç mimarlık uygulamaları temelinde;  kültürlerin, toplumun düşünce yapısının, yaşam biçimlerinin, geleneklerinin mekanın biçimlenişine etkilerinin incelenmesi dersin programı içinde ele alınan konulardır.

Öğrencilerin bu farklılıkları öğrenmesi ve çapraz okumalarla etkileşimleri tanımaları hedeflenmektedir.
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi